مسعود کیمیایی

Image Hosted by Imagehigh.net

من در گستره رئالیسم امروز آدم بیچاره‌ای هستم.وقتی من از زندگی تماشاچی خودم بیرونم و او نمی تواند زندگی شخصیش را در فیلم من ببیند.هر دو برای هم مضریم.او در زندگی خصوصیش عشق ، حسد ، زخم ، و خون ، تنهایی در کردن ، عشق پنهان و عیان دارد.من چگونه می توانم این زندگی شخصی را تصویر کنم؟ پس باید به هم محل نگذاریم.من به ناگزیر کاری با تماشاچی این دورانم ندارم و او هم نمی‌تواند کاری با من داشته باشد.من الان چه می توانم نشان دهم؟ من به هیچ کدام از پنهانهای تماشاچی نمی‌توانم نزدیک نشوم ، از دیدن رخ یار محرومم و این یعنی غبار گرقتن زندگی .من از دیدن زندگی ایشان محرومم
مسعود کیمیایی

1 comment(s):

weblog besyar por bari darid tabrik migoyam

نظر شما

<< Home