تست تصویری سینمایی

اگر می خواهید در یک تست تصویری سنجش معلومات سینمایی شرکت کنید،به اینجا بروید.
در هر مرحله عکسی از یکی از صحنه‌های فیلمی به شما نشان داده می‌شود و شما باید از بین گزینه‌های موجود ،نام فیلم مورد نظر را انتخاب کنید.