میدازولام دهانی موثرتر از میدازولام رکتال

میدازولام رکتال درصورت امکانپذیر نشدن تجویز IV داروهای آنتی‌اپیلپتیک،درمان choice تشنجهای کودکان محسوب می‌شود.اما در مقاله ای که مجله معتبرlancet به چاپ رسانده ،میدازولام دهانی موثرتر از شکل رکتال آن ارزیابی شده.هنگامی که این دارو از راه دهان داده می‌شود در 56 درصد موارد ظرف 10 دقیقه تشنج را کنترل می کند،درصورتی که در راه رکتال درصد کنترل تشنج از 27 درصد تجاوز نمی‌کند.